Organization Committees


Dr. Hsiung Chou (Conference Chair, National Sun Yat-Sen University)
Dr. Ya-Sen Sun (Program Chair, National Central University)
Dr. Chun-Ming Wu (Program Vice Chair, National Synchrotron Radiation Research Center)
Dr. Ko-Wei Lin (Financial Chair, National Chung-Hsing University)
Dr. Lin-Xiu Ye (
Executive Vice Conference Chair, National Yunlin University of Science and Technology)
Dr. Chun-Chuen Yang (Conference Web Chair, Chung Yuan Christian University)
Dr. Chia-Chin Chang (National University of Tainan)
Dr. Hsin-Lung Chen (National Tsing-Hua University)
Dr. Jin-Ming Chen (National Synchrotron Radiation Research Center)
Dr. Shiaw-Huei Chen (Institute of Nuclear Energy Research)
Dr. Wei-Ren Chen (Oak Ridge National Laboratory)
Dr. Wei-Tin Chen (National Taiwan University)
Dr. Yi-Fan Chen (National Central University)
Dr. Che-Yi Chu (National Chung-Hsing University)
Dr. Shih-Chun Chung (National Synchrotron Radiation Research Center)
Dr. Chao-Hung Du (Tamkang University)
Dr. Hua-Shu Hsu (National Pingtung University)
Dr. E-Wen Huang (National Chiao-Tung University)
Dr. U-Ser Jeng (National Synchrotron Radiation Research Center)
Dr. Hsi-Mei Lai (National Taiwan University)
Dr. Wen-Hsien Li (National Central University)
Dr. Kuen-Song Lin (Yuan Ze University)
Dr. An-Chung Su (National Tsing-Hua University)
Dr. Jyh-Shen Tsay (National Taiwan Normal University)
Dr. Cheng-Si Tsao (Institute of Nuclear Energy Research)
Dr. Hsiao-Ching Yang (Fu Jen Catholic University)